WebTV des Dominicains de Belgique

Paasviering


Pasen in Sint-Paulus: dat betekent als vanouds een feestelijke orkestmis! Maar hoe vier je Pasen in pandemische tijden waarin maar 15 mensen in de kerk toegelaten zijn? We kiezen noodgedwongen maar resoluut voor de livestreaming van een slanke orkestmis met één musicus per partij. Voor wie goed telt: pastoor Didier Croonenberghs + 8 musici Euterpe Baroque Consort + zangers Utopia = 15 personen.
Klik op de foto om erbij te zijn! Zondag 4 april, paasviering om 10.30u.

Palmzondag

Francis Akkara

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.

Toen Jezus en zijn leerlingen Jeruzalem naderden,
in de richting van Betfage en Betanië op de olijfberg,
zond Hij twee van zijn leerlingen uit met de opdracht:
“Gaat naar het dorp daar vóór u,
en bij uw binnenkomst is het eerste, dat ge zult vinden een veulen,
dat vastgebonden staat,
en waarop nog nooit iemand gezeten heeft;
maakt dat los en brengt het hier.

Lire l'homélie

Vijfde Zondag van de Veertigdagentijd (B)

Emilio Platti

Onder degenen die bij gelegenheid van het feest optrokken ter aanbidding waren ook enige Grieken. Deze nu klampten Filippus van Betsaïda in Galilea aan en vroegen hem: “Heer, wij zouden Jezus graag spreken.” Filippus ging het aan Andreas vertellen en tenslotte brachten Andreas en Filippus de boodschap aan Jezus over. Jezus echter antwoordde hun: “Het uur is gekomen, dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt.

Lire l'homélie

Vierde Zondag van de Veertigdagentijd (B)

Mark Butaye

 

In die tijd sprak Jezus tot Nikodemus:
“De Mensenzoon moet omhoog worden geheven,
zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn,
opdat eenieder die gelooft
in Hem eeuwig leven zal hebben.
Zozeer immers heeft God de wereld lief gehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat al wie in Hem gelooft niet verloren zal gaan,
maar eeuwig leven zal hebben.

Lire l'homélie

Derde Zondag van de Veertigdagentijd (B)

Patrick Lens

Toen het Paasfeest der Joden nabij was, ging Jezus op naar Jeruzalem. In de tempel trof Hij de verkopers aan van runderen, schapen en duiven en ook de geldwisselaars die daar zaten. Hij maakte van touwen een gesel, dreef ze allemaal uit de tempel, ook de schapen en de runderen; het kleingeld van de wisselaars veegde Hij van de tafels en Hij wierp die omver. En tot de duivenhandelaars zei Hij: “Weg met dit alles! Maakt van het huis van mijn Vader geen markthal!”

Lire l'homélie

please publish modules in offcanvas module position