Ontdek 50 meditaties van Pasen tot Pinksteren

Je eigen Schrift lezen

Marcel Braekers
Zaterdag na de 2e zondag van Pasen

Je eigen Schrift lezen
Hand, 8,26-40

Een engel van de Heer sprak tot Filippus: ‘Ga op reis in zuidelijke richting, naar de weg die van Jeruzalem naar Gaza loopt.’ (Dat is de woestijnweg.) En hij ging op reis. Nu was er net een Ethiopiër op de terugreis van een pelgrimstocht naar Jeruzalem; het was een eunuch, een hoge ambtenaar van de kandake, de koningin van Ethiopië, belast met het beheer van haar schatkamer.

Verder Lezen :

Ontmaskerd door geld

Marie-Ann De Cocker
Vrijdag na de 2e zondag van Pasen

Toespraak van Stefanus
Hand, 8,1-23

Saulus was het eens met de moord op Stefanus. Op die dag brak er een hevige vervolging uit tegen de gemeente in Jeruzalem; met uitzondering van de apostelen raakten allen verspreid over de landstreken van Judea en Samaria. Vrome mannen begroeven Stefanus en hielden een grote dodenklacht om hem. Saulus wilde de gemeente vernietigen; hij drong de huizen binnen, sleepte mannen en vrouwen naar buiten en liet ze gevangenzetten.

Verder Lezen :

Verdediging en aanklacht

Jan Degraeuwe
Donderdag na de 2e zondag van Pasen

Toespraak van Stefanus
Hand, 6,8-15;7,1-60

Door God rijk begunstigd met kracht, deed Stefanus grote wonderen en tekenen onder het volk.  Maar enkele leden van de Synagoge van de Vrijgelatenen, afkomstig uit Cyrene, Alexandrië, Cilicië en Asia, begonnen met Stefanus te disputeren. Ze waren echter niet opgewassen tegen de geest en de wijsheid waarmee hij sprak.  Daarna instrueerden zij enkele mannen om te verklaren: ‘Wij hebben hem lastertaal horen spreken tegen Mozes en God.’  Zij maakten stemming onder het volk en de oudsten en schriftgeleerden.

Verder Lezen :

Het werk verdelen

Bernard de Cock
Woensdag na de 2e zondag van Pasen

Het werk verdelen
Hand, 6,1-7

In die dagen, toen het aantal leerlingen steeds groter werd, begonnen de hellenisten te mopperen op de Hebreeën; ze vonden dat hun weduwen bij de dagelijkse ondersteuning werden achtergesteld. De twaalf riepen daarop de hele groep leerlingen bij elkaar en zeiden: ‘Het is onverantwoord dat wij het woord van God verwaarlozen om te kunnen zorgen voor de ondersteuning. Zie daarom uit, broeders, naar zeven personen uit jullie midden, die goed bekend staan, vol van de Geest en van wijsheid.

Verder Lezen :

Ze doen het weer !

Annemie Deckers
Dinsdag na de 2e zondag van Pasen

Ze doen het weer !
Hand, 5,12-42

Door de handen van de apostelen gebeurden er vele tekenen en wonderen onder het volk. Eensgezind bevonden zij zich allen in de Zuilengang van Salomo. Geen buitenstaander durfde zich met hen in te laten, maar het volk sprak met grote waardering over hen. Steeds weer sloten zich mensen aan die in de Heer geloofden, grote groepen mannen en vrouwen; zelfs droeg men de zieken de straat op en legde hen daar neer op een bed of een matras, in de hoop dat wanneer Petrus voorbijkwam in ieder geval zijn schaduw op een van hen zou vallen.

Vrijmoedig verkondigen

Jef Schoenaerts
Maandag na de 2e zondag van Pasen

Vrijmoedig verkondigen
Hand, 4,32-37;5,11

De grote groep gelovigen was één van hart en ziel en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde; integendeel, alles stond ter beschikking van de gemeenschap. Met grote kracht legden de apostelen getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus, en zij werden allen rijkelijk begunstigd. Er was immers niemand onder hen die gebrek leed, want allen die grond of huizen bezaten verkochten hun bezit, gingen met de opbrengst naar de apostelen, en legden die aan hun voeten. Daarvan werd uitgedeeld aan een ieder, al naar gelang hij nodig had. 

 

Verder Lezen :

Welke loyauteit ?

Antoinette Van Mossevelde
Twede Zondag van Pasen

Welke loyauteit?
Hand, 4,1-31

Terwijl ze nog tot het volk spraken, kwamen de priesters, de tempelcommandant en de sadduceeën op hen af, geërgerd omdat zij het volk onderricht gaven en met een beroep op Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. Ze arresteerden hen en zetten hen gevangen tot de volgende ochtend – het was immers al avond.  Maar velen van hen die de toespraak hadden gehoord, kwamen tot geloof, en hun aantal steeg tot ongeveer vijfduizend man. 

Verder Lezen :